Atmintinė dėl individualaus ugdymo plano sudarymo

Per dvejus metus privaloma mokytis ne mažiau kaip 9 dalykus.

Per savaitę negali būti mažiau nei 32 pamokos. Rekomenduojamas maksimalus savaitinių pamokų skaičius – 35.

Privaloma mokytis šių dalykų: 1. Gimtosios (rusų) kalbos. 2. Lietuvių kalbos ir literatūros. 3. Užsienio kalbos. 4. Matematikos. 5. Socialinio ugdymo (pasirinkto vieno dalyko). 6. Gamtamokslinio ugdymo (pasirinkto vieno dalyko). 7. Meninio ugdymo (pasirinkto vieno dalyko). 8. Dorinio ugdymo (tikybos arba etikos).9. Kūno kultūros, tinklinio arba krepšinio.

Mokinys dalykus gali mokytis: bendruoju (B) arba išplėstiniu kursu (A).

Bendrasis kursas suteikia dalyko pagrindus. Jam mokytis skiriama mažiau valandų.

Išplėstinis kursas yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą. Jis orientuotas į išsamesnes dalyko studijas.

Užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) mokomos pagal lygius: A2, B1 ir B2.

Modulis – papildoma mokomojo dalyko programos dalis, kuri yra neprivaloma. Modulio programa

yra orientuota į gebėjimų ir kompetencijų ugdymą.

Išplėstiniu kursu rekomenduojama mokytis ne daugiau kaip du gamtos mokslus (biologiją, fiziką, chemiją).

Galima mokytis tik vieną iš šių dalykų: psichologiją, ekonomiką.

Nebaigus dalyko kurso, laikoma, kad to dalyko buvo nesimokyta.

Patarimai dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo

Prieš pasirenkant dalyką ir jo kursą, reikėtų pasitarti su dalyko mokytojais. Būtina išsiaiškinti, kuo skiriasi A ir B kursai, kas yra modulis ir kodėl jį reikėtų rinktis.

Mokymasis III ir IVginazinėse klasėse yra pasirengimas stoti į aukštąsias mokyklas. Reikėtų išsiaiškinti, kurių dalykų mokymasis reikalingas tolimesnėms studijoms.

Mokymasis dalyko A kursu sudaro geresnes sąlygas pasiruošti laikyti valstybinį brandos egzaminą.

Jeigu esate neapsisprendę dėl tolimesnių studijų, rinkitės dalykus, kurie jums įdomūs ir sekasi gerai mokytis.

Gerai apgalvokite savo pasirinkimus ir nekeiskite jų be rimtos priežasties

Joomla templates by Joomlashine