Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:

 • Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

 • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 • Specialusis pedagogas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

Tikslai:

 • Puoselėti mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikius, dvasines, fizines ir psichines galias, ugdyti darbštumą, savikritiškumą, savarankiškumą, pradinius vadovavimo įgūdžius, pasiryžimą nuolat tobulėti ir mokytis.

 • Padėti mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikius, integruotis mokyklos bendruomenėje.

 • Burti mokyklos bendruomenę vieningiems tikslams siekti.

 • Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 • Su mokiniais, turinčiais spec. ugdymosi poreikius.

 • Su mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikius, jų tėvais ir mokytojais.

 • Individualus darbas su mokiniu, jo tėvais ir mokytojais.

 • Su mokyklos administracija, PPT tarnyba.

Joomla templates by Joomlashine