VILNIAUS „ŽAROS"VIDURINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMA

2014-2015 m. m.


1. Programos pristatymas.
Ši programa skirta Vilniaus „Žaros" vidurinei mokyklai, kuri įgyvendina pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas, ir teikia valstybinį standartą atitinkanti išsilavinimą, maksimaliai tenkina mokinių pasirinkimo bei jų mokymosi ir saviraiškos poreikius įvairių tautybių mokiniams.
2. Programos trukmė - 2014 m. rugsėjis - 2015 m. rugpjūtis.
3. Programos pagrindimas.
Švietimo įstatymas, 2013-2015 m. m. bendrieji ugdymo planai, bendrosios programos, mokyklos strateginis planas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.
4. Programos tikslas.
Realizuoti visų mokinių poreikius, sudaryti sąlygas kiekvienam besimokančiajam pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų, ugdyti įvairių tautybių mokinius lietuvių kalba, puoselėtil ietuvių ir kitų tautų tradicijas bei perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus.
5. Sėkmės kriterijai ir laukiami rezultatai.
Kokybiška, nuosekli ir kvalifikuota mokyklos veikla, tenkinanti kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus, ugdanti įvairių tautybių mokinius lietuvių kalba bei nukreipta į mokymuisi visą gyvenimą bendrųjų ir dalykinių kompetencijų įgijimą.
6. Lėšos.
Įstaigos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
2013 metais įstaigos veiklai finansuoti buvo skirta 3549200 Lt.,
aplinkos lėšos - 459800 Lt.,
krepšelio lėšos - 3089400 Lt.
Mokyklos paramos fondą sudaro: 2 % gyventojų pajamų mokesčių parama - 14584 Lt.

Joomla templates by Joomlashine