VILNIAUS „ŽAROS“ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2014-2015 M. M.

Tikslas:

1. Skatinti visų bendruomenės narių bendradarbiavimą, kelti jų sąmoningumą ir atsakomybę už mokyklos ateitį, ugdyti tolerancija pagrįstus tarpusavio santykius.

Uždaviniai:

  1. Aptarti 2014-2015 m. m. veiklos programą, ugdymo planą.

  2. Padėti mokiniams organizuoti įvairius kultūrinius renginius, skatinti tėvus dalyvauti juose.

  3. Stebėti ir vertinti įvairias mokyklos veiklos sritis.

  4. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų mokyklos mikroklimatą, patrauklią aplinką.

  5. Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą ir bendravimą, siekiant pagerinti ugdymo (-si) kokybę.

 

 

Eil.

Nr.

Tema, veiklos turinys

Data

Atsakingi asmenys

1 .

Mokyklos tarybos veiklos, ugdymo proceso organizavimo tvarkos bei ugdymo plano projekto svarstymas, veiklos programos aptarimas. Tarybos sudėties atnaujinimas.

Rugpjūtis

D. Popov

N. Banel

2.

Mokinių aprūpinimo ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis, vadovėliais užsakymo tvarka.

Balandis

T. Širipo

J. Aneičik

J. Bodnar

3.

Darbas su „rizikos“ grupės mokiniais bei jų tėvais. Tėvų bendruomenės švietimas, jų įtraukimas į prevencinę veiklą.

Mokslo metai

T. Širipo

A. Rudel-Šturmina

4.

Mokinių netinkamo elgesio mokyklos teritorijoje svarstymas bei vertinimas.

Mokslo metai

T. Širipo

A. Rudel-Šturmina

5.

Kultūrinių renginių organizavimas mokykloje.

Mokslo metai

V.Kisinnienė

7.

Mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos organizavimas. 2 % pajamų mokesčio fondo lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo svarstymas.

Mokslo metai

I. Andrašiūnienė

9.

Mokyklos veiklos 2043-2015 m. m. analizė.

Birželis

 

APTARTA

mokyklos tarybos posėdyje

2014-08-27

protokolo Nr. MT- 4

Joomla templates by Joomlashine