BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Vilniaus „Žaros“ mokyklos veiklos programa 2014-2015 mokslo metams(toliau programa), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato mokslo metų mokyklos tikslus be iuždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
1.2. Programa siekiama, įgyvendinant švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas,atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius, laiduoti vidurinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
1.3 Programa parengta atsižvelgus į „Žaros“ mokyklos 2014-2015 metų strateginį planą, 2013-2015 mokslo metų ugdymo planą.
1.4 Programą įgyvendins Vilniaus „Žaros“ mokyklos administracija, mokytojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai.
1.5 Programoje naudojami sutrumpinimai: (Švietimo ir mokslo ministerija - ŠMM, Nacionalinis egzaminų centras - NEC, ugdymo plėtotė scentras - UPC, informacinės komunikacinės technologijos - IKT, informacinių technologijų dalykas - IT, brandos egzaminas - BE, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas - PUPP, vidurinio ugdymo programos aprašas - VUPA, mokyklos profesinio informavimo taškas - PIT, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė - MVKĮ, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas - VUPĮ, vaiko gerovės komisija - VGK.

Joomla templates by Joomlashine