UŽSIENIEČIŲ, ATVYKUSIŲ DIRBTI ARBA GYVENTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ,
VAIKŲ UGDYMO VILNIAUS „ŽAROS " GIMNAZIJOJE TVARKA

Užsieniečių vaikų ugdymo gimnazijoje tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK- 789 „Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo", Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800, 2011-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1016. Ji nustato Užsieniečių bei laikinai išvykusių ir grįžusių iš užsienio Lietuvos piliečių (toliau - Užsieniečių) vaikų ugdymo organizavimą.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

1. Gimnazija užtikrina Užsieniečių vaikų ugdymą, atitinkantį Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus standartus.
2. Apie atvykusius į gimnaziją užsieniečių vaikus direktorius informuoja gimnazijos steigėją.
3. Užsieniečių vaikų ugdymą gimnazijoje organizuoja atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Informuoja Užsieniečio tėvus (globėjus) apie galimybę mokytis išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje.
4. Užsieniečio, atvykusio mokytis 1-9 klasėse, užsienio mokykloje įgytus pasiekimus gimnazija pripažįsta remdamasi mokinio turimais dokumentais. Jam sudaromos sąlygos intensyviai mokytis lietuvių (valstybinės) kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos, pilietiškumo pagrindų, juos integruojant į lietuvių (valstybinės) kalbos užsieniečiams programą.
5. Užsieniečio, atvykusio mokytis II-IV gimn. klasėse, mokymosi pasiekimams
įvertinti sudaroma mokytojų komisija, kuri teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokinio ugdymo.
6. Dalykų mokytojai, esant reikalui, sudaro sąlygas mokiniui likviduoti žinių spragas, programų skirtumus:
6.1. sudaro individualias ugdymo programas;
6.2. nustato atsiskaitymo tvarką;
6.3. pasibaigus mokslo metams, dalykų mokytojai raštu apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus, nurodo žinių spragas, mokymosi motyvaciją, tolesnį individualaus ugdymo tikslingumą.
7. Metodinėje taryboje aptariami Užsieniečių vaikų mokymosi pasiekimai, programų skirtumų likvidavimo galimybės.
8. Papildomų užsiėmimų grupės mokytojas individualias ugdymo programas derina su dėstančiais tiems mokiniams lietuvių kalbos mokytojais. Mokytojas, dirbantis klasėje su visais mokiniais, diferencijuoja darbą ir gali vertinti už nuveiktą darbą pamokoje.
9. Mokinio, besimokančio pagal individualizuotą lietuvių kalbos programą, gauti įvertinimai perkeliami iš kito dienyno į klasės dienyną ir įskaitomi vedant dalyko trimestro (metinius) įvertinimus.

PATVIRTINTA Gimnazijos Tarybos posėdyje 2015 09 04 GT Nr.3

Joomla templates by Joomlashine