VILNIAUS „ŽAROS" GIMNAZIJOS
SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagal 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V- 457 15 punktą socialinė veikla organizuojama pagrindinio ugdymo klasių mokiniams.
1.1. Socialinė veikla yra privaloma ugdymo proceso dalis, vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. Socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, savanorystės veikla, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis.Per mokslo metus skiriama nuo30 iki 60 pamokų (iki10 mokymosi dienų).
1.2. Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus
1.3. Socialinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą per visuomenei naudingą veiklą.
2. Pagal 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16d. įsakymu Nr. V- 457 15 punktą mokykla sudaro sąlygas mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, savanoriškai užsiimti socialine ar kita visuomenei naudinga veikla.

II. SOCIALINĖS VEIKLOS ATLIKIMO BŪDAI, TRUKMĖ

3. Socialinė veikla organizuojama pagal mokymosi koncentrus:
3.1. 5- 6 kl. mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasės, gimnazijos bendruomenėje.
3.2. 7- 8 kl. mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, dalyvaujant gimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje.
3.3. I-II gimn.. kl. mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.
III-IV kl. mokiniai veiklą renkasi savo nuožiūra.
4. Socialinės veiklos kryptys - darbinė, ekologinė, projektinė ir kt.
5. Socialinės veiklos trukmė – ne mažiau kaip 30 valandų per metus.
6. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie socialinės veiklos atlikimo būdus, trukmę ir aptaria veiklos kryptis.
7. Mokinys vykdo pasirinktą socialinę veiklą.
8. Mokinio atliktas veiklas ir jų trukmę socialinės veiklos apskaitos lape (1 priedas) įrašo klasės vadovas arba veiklą organizuojantis mokytojas.
9 .Socialinės veiklos valandas, įrašytas socialinės veiklos apskaitos lape, klasės vadovas suskaičiuoja trimestro/ pusmečio ir metų pabaigoje ir aptaria su mokiniais socialinės veiklos vykdymą.

 

Kryptis

Veikla

Darbinė veikla

  1. Kabinetų, kitų gimnazijos patalpų smulkus remontas.

  2. Gimnazijos inventoriaus remontas.

  3. Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas.

Ekologinė veikla

  1. Gimnazijos teritorijos priežiūra.

  2. Kapinių, parkų tvarkymas.

  3. Dalyvavimas akcijose "Išvalykime pasaulį", "Darom'

Projektinė veikla

1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose.

2. Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.

3. Gimnazijos laikraščio leidyba.

4. Renginių organizavimas.

5. Parodų rengimas.

Socialinė veikla

1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų.

2. Gerumo akcijos.

3. Globos namų ugdytinių lankymas.

4. Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose.

Kita veikla

1. Pagalba klasės vadovui, mokytojams, tvarkant dokumentus, atliekant raštvedybos darbus.

2. Darbas gimnazijos bibliotekoje.

3. Įvairūs maketavimo, teksto rinkimo kompiuteriu darbai.

4. Gimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas olimpiadose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose).

5. Dalyvavimas koncertinėse programose.

6. Budėjimas klasėje, gimnazijoje.

7. Savanoriškas darbas gimnazijoje (sporto varžybų organizavimas, klasių valandėlių ruošimas ir kt.)

 

doc-3Socialinės veiklos apskaitos lapas

 

 


Joomla templates by Joomlashine