PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ
Priėmimas į mokyklą vyksta vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 30-523. (www.vilnius.lt)

           I. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ BENDRIEJI KRITERIJAI

1. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–16 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. 

2. Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“). Naujoje mokykloje pradėjęs mokytis mokinys vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos.
3. Prašymai mokytis priimami mokyklos raštinėje nuo einamųjų metų sausio 2 dienos iki rugpjūčio 15 dienos. Atskirais atvejais prašymų priėmimas gali būti pratęsiamas. Prašymai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo Mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija) ir mokyklos direktorius.
5. Pirmasis Komisijos posėdis kviečiamas pasibaigus ugdomajai veiklai pagal Bendruosius ugdymo planus.

           II. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

6. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Į pirmąją klasę gali būti priimami ir jaunesnio amžiaus vaikai, atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai.
7. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo septynerių metų, pateikia mokyklai:
7.1. Prašymą, prašymai mokytis priimami nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 25 d. Atskirais atvejais prašymų priėmimas gali būti pratęsiamas.
7.2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
7.3. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.
7.4. Atskirais atvejais gali būti pateikti papildomi dokumentai.
8. Tėvai, (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į pradinio ugdymo pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai, pateikia mokyklai: 
8.1. prašymą; 
8.2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
8.3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją; 
8.4. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias, nustatoma, kad yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai klasei.
9. Rekomendaciją vaikui išduoda atitinkama ugdymo įstaiga, jeigu vaikas lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupę. Jeigu vaikas buvo ugdomas namuose (ir) ar yra nelankęs priešmokyklinio ugdymo grupės, brandumo mokyklai vertinimą atlieka mokyklos specialistai. Iškilus neaiškumams dėl vaiko įvertinimo, vaiko brandumą mokyklai nustato Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

          III. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ DALĮ

10. Mokytis į penktąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:
10.1. tėvų (rūpintojų, teisėtų globėjų) prašymą, pradinio išsilavinimo ir nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje. Iškilus neaiškumams, tėvai (rūpintojai, teisėti globėjai) priėmimo metu gali pateikti ir kitus dokumentus.

10.2. mokiniai, baigusieji pradinę mokyklą mūsų mokykloje, tęsia mokslus 5 klasėje be papildomų dokumentų.

         IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ

11. Mokytis į devintąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:
11.1. prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje. Priėmimo metu gali būti pateikti papildomi dokumentai.
11.2. mokiniai, baigusieji 8 klasę mūsų mokykloje, tęsia mokslus 9 klasėje be papildomų dokumentų.

         V. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

12. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę mokyklos direktoriui:
12.1. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo originalą ir kopiją, individualų ugdymo planą, jeigu mokėsi mūsų mokykloje;
12.2. prašymą, individualų ugdymo planą ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje. Priėmimo metu gali būti pateikti kiti dokumentai.

Joomla templates by Joomlashine