MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ OPTIMIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymas

Data

Vykdytojas

Partneriai

1.

Sudaryti pamokų tvarkaraštį, laikantis HN (vidurinio ugdymo programos mokiniams- ne daugiau kaip trys „langai“ per savaitę, per dieną ne daugiau kaip 7 pamokos).

T.Širipo

 

Iki 2015-09-02

2.

Sudaryti mokiniams sąlygas po pamokų gilinti turimas žinias ir likviduoti spragas.

T.Širipo

J.Aneičik

Mokytojai

Rugsėjis - birželis

3.

Sudaryti sąlygas III-IV kl. mokiniams, besimokantiems dailės, muzikos, menų mokyklose, sportinė krypties neformaliojo švietimo įstaigose, ir baigusiems menų mokyklas nelankyti privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies). Atleidimo tvarką ir pasiekimų įvertinimų įskaitymą nustato mokykla. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą.

J.Aneičik

Muzikos mokyklos dir.pav.

Dailės mokyklos dir.pav.

Rugsėjis - birželis

.4.

Sudaryti kontrolinių darbų ir įskaitų grafiką.

J.Aneičik

T.Širipo

 

Rugsėjis - birželis

5.

Atlikti tyrimą „5-8, I-II, I-IV mokinių namų darbų ruošimo trukmė“.

K.Liaskovskaja

Klasių vadovai

Vasaris

6.

Organizuoti tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.

Metodinė taryba

Klasių vadovai

Pagal susitarimą

7.

Organizuoti ir vykdyti mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną.

Kuruojantys

pavaduotojai

Mokytojai

dalykininkai

Kartą per pusmetį

8.

Pirmąjį mokslo metų mėnesį 5 klasės mokinių pasiekimų

V.Kisinienė

Mokytojai

dalykininkai

Kartą per pusmetį

 

kontroliniais darbais netikrinti. Mokytojams taikyti individualius mokinių pažinimo metodus siekiant išsiaiškinti mokinių ugdymo(-si) pasiekimus.

 

 

 

9.

Adaptaciniu laikotarpiu (rugsėjo mėn.) 5 klasės mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

T.Širipo

Mokytojai

dalykininkai

Rugsėjis

10.

Mokytojų rengiamuose teminiuose planuose metams numatyti atsiskaitymo būdus, kontrolinius darbus, integracinius ryšius su kitais dalykais, integruojamas edukacines programas, namų darbus (ilgalaikius, projektinius, kūrybinius ir pan.).

J.Aneičik

Metodinių grupių pirmininkai

Iki 2015-08-30

11.

Teikti pagalbą IV klasių mokiniams, renkantis brandos egzaminus.

J.Aneičik

Liudmila Kopylova, Konsuela Liaskovskaja

Iki 2016-01-15

12.

Derinti su kolegomis, dirbančiais tose pačiose klasėse, kontrolinių darbų ir įskaitų grafikus (klasei ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas ar įskaita per dieną).

J.Aneičik

Mokytojai

dalykininkai

Pildyti grafikus mėnesį (elektron.dienyne)

13.

Derinti su kolegomis, dirbančiais tose pačiose klasėse, namų darbų apimtis, metodinėse grupėse analizuojant įvairių dalykų namų darbų apimtį atskirose klasėse (namų darbų apimtys pagal HN).

J Aneičik

Metodinių grupių pirmininkai

Pagal metodinės tarybos veiklos planą

14.

Mokytojų tarybos posėdyje išanalizuoti mokinių mokymosi krūvio optimizavimo problemas, numatyti jų sprendimo galimybes ir koreguoti mokymo(-si) krūvio reguliavimo priemonių planą.

Mokyklos

vadovai

 

2015-11-27

15.

Organizuoti mokinių pedagoginį- psichologinį konsultavimą, sudarant individualius viduriniojo ugdymo planus.

J.Aneičik

II kl.klasių aukl.

Halina Boravska,

Svetlana Baranauskienė

O.Vincha

Balandis-gegužė, birželis, rugsėjis

16.

Vesti integruotas pamokas.

Kuruojantys

Mokytojai

Pagal dalykų

 

 

vadovai

dalykininkai

mokytojų teminius planus

17.

Vykdyti trumpalaikius integruotus projektus.

Kuruojantys

vadovai

Projektų vykdymo grupė

Pagal mokytojų dalykininkų teminius planus

18.

Parengti ir efektyviai taikyti pritaikytas ir individualias programas spec. poreikių mokiniams (esant reikalui).

VGK

S.Pušklevič

Rugsėjis- birželis

19.

Informuoti mokinius apie stojimo sąlygas į aukštąsias mokyklas karjeros planavimo klausimais (susitikimai su aukštųjų mokyklų studentais ir dėstytojais).

J.Aneičik

V.Stokviš

O.Vincha

Rugsėjis- birželis

APTARTA

GT posėdyje 2014 m. rugsėjo 04 d. Protokolo Nr. GT-3

Joomla templates by Joomlashine