VILNIAUS „ŽAROS“ VIDURINĖ MOKYKLA

DARBO SU TĖVŲ BENDRUOMENE PLANAS 2014-2015 M. M.

Tikslai:

Vykdyti tėvų pedagoginį ir psichologinį švietimą, siekiant mokinių mokymosi efektyvumo.

Uždaviniai:

              1. Skatinti mokinių tėvus konsultuotis su mokyklos specialistais, gauti įvairiapusę informaciją ne tik iš klasės auklėtojo, bet ir iš mokyklos internetinės svetainės, elektroninio dienyno bei visuotinių tėvų susirinkimų.

             2.Įtraukti tėvus į mokyklos projektinę veiklą, akcijas ar renginius.

Eil.

Nr.

Veikla ir jos forma

Forma

Data

Atsakingi

1.

Sutarčių su naujais mokyklos mokiniais pasirašymas.

Sutarčių

pasirašymas.

Iki rugsėjo 31d.

Mokyklos direktorius D. Popov, klasių auklėtojai.

2.

Pirmokų, penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos problemos.

Psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos mokinių tėvams.

Rugsėjis- gegužė

Psichologė, socialinė pedagogė, klasių auklėtojai.

3.

Bendradarbiavimo su tėvais pasitelkiant informacines komunikacines priemones plėtojimas.

Informacinių
technologijų
mokytojo
konsultacijos,
klasių auklėtojų
konsultacijos.

Rugsėjis

Informacinių technologijų mokytojas, klasių auklėtojai.

4.

Tėvų dalyvavimo pamokose ir neformaliojo ugdymo veikloje skatinimas.

Pamokų

lankymas,

aptarimas.

Lapkritis

Metodinių grupių pirmininkai.

5.

Signalinių trimestrų rezultatų aptarimas.

Klasių auklėtojų ir tėvų
susirinkimai.

Lapkritis,

Vasaris,

Gegužė

Klasių auklėtojai.

6.

Tėvų anketavimas - duomenų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo surinkimas.

Anketavimas.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Aneičik

7.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų ir rezultatų pristatymas tėvams. Siūlymų teikimas. Paskaitos tėvams organizavimas.

Bendras tėvų ir
mokytojų
susirinkimas.

Sausis

Mokyklos administracija, klasių auklėtojai.

8.

Mokinių mokymosi krūvis, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo reikalavimai.

Tėvų ir klasių
auklėtojų
susirinkimai.

Vasaris

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, klasių auklėtojai.

9.

12 klasių tėvų susirinkimas „Mano vaikas - abiturientas“. Supažindinimas su egzaminų organizavimo tvarka ir pasirinkimų galimybėmis.

I2 klasių mokinių tėvų ir mokyklos administracijos susirinkimas.

Kovas

Mokyklos direktorius D. Popov, direktoriaus pavaduotoja ugdymu J. Aneičik

10.

Signalinių pusmečių rezultatų aptarimas.

Klasių auklėtojų ir tėvų

susirinkimai.

Gegužė

Klasių auklėtojai.

11.

Tėvų anketavimas 2013-2014 m. m. ugdymo proceso įvertinimas ir pasiūlymai kitiems mokslo metams.

Anketavimas.

Gegužė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui T. Širipo.

12.

Renginių, skirtų pirmų klasių mokiniams, organizavimas.

Susitikimas su tėvais.

Gegužė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Šemis

13.

Mokyklos veiklos tobulinimo prioritetai.

Informacija
tėvams
mokyklos
internetinėje
svetainėje.

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui T. Širipo, S. Šemis

Aptarta

Mokyklos tarybos posėdyje

2013 m. rugpjūčio 28 d.

Protokolo Nr. MT-3

Joomla templates by Joomlashine