MOKYTOJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Mokytoją priima į darbą ir atleidžia iš darbo gimnazijos direktorius, vadovaudamasis LR
Darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka, gimnazijos nuostatais.
2. Mokytojas turi turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, laikytis profesinės etikos
reikalavimų, nuolat kelti savo kvalifikaciją.

II. MOKYTOJO PAREIGOS

3. Ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų
asmenybės galių plėtojimą.
4. Sistemingai ruoštis pamokoms ir papildomojo ugdymo užsiėmimams, tinkamai juos
organizuoti, suteikti mokiniams valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
5. Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą, pagal vaikų gebėjimus ir
galimybes individualizuojant ugdymo turinį.
6. Skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, nešališkai vertinti
mokinių pasiekimus.
7. Siekti, kad kiekvienas vaikas gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės,
savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis.
8. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi ir mokymosi sunkumų, ir specialiųjų
ugdymosi poreikių, pritaikant ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones.
9. Siekti, kad vaikai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis.
10. Padėti vaikams tenkinti saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus.
11. Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos, civilinės ir priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei
buityje įgūdžius.
12. Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principų, laikytis
mokytojo etikos normų ir gimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.
13. Vykdyti Specialiojo ugdymo ir kitų įstatymų nustatytas pareigas.
14. Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.
15. Analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti
mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir gimnazijos vadovus.
16. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito.
17. Dalyvauti atliekant gimnazijos vidaus auditą .
18. Dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir
vertinimo komisijose.
19. Laikytis gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

III. MOKYTOJO TEISĖS

20. Suderinus su gimnazijos administracija, pasirinkti pedagoginės veiklos formas ir metodus.
21. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį
atlyginimą.
22. Rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo programas.
23. Koreguoti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų teisėtų vaiko atstovų sociokultūrinės aplinkos
poveikį vaiko ugdymui.
24. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir
metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus.
25. Nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai
tobulinti.
26. Atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis.
27. Vertinti gimnazijos vadovų bei kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą.
28. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.
29. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpinti darbo vietą.
30. Naudotis Švietimo, Specialiojo ugdymo, Neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų
numatytomis teisėmis.
31. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai turi teisę netrukdomai dalyvauti, sprendžiant
pedagogų darbo sąlygų klausimus įstaigose.

IV. MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ

32. Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą.
33. Ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų
asmenybės galių plėtotę.
34. Laikytis teisės norminių aktų, patvirtintų mokytojo etikos normų ir gimnazijos vidaus tvarką
nustatančių dokumentų.
35. Tobulinti savo kvalifikaciją.
36. Suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų
ugdymosi poreikių.
37. Nešališkai vertinti mokinių ugdymo pasiekimus.
38. Nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir
pasiekimus.
39. Vykdyti kitas Specialiojo ugdymo, Profesinio mokymo, Aukštojo mokslo, Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo įstatymų nustatytas pareigas.

Joomla templates by Joomlashine