Mokinių teisės:

 • Ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai.
 • Į pirminę sveikatos priežiūrą.
 • Nemokamai įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą.
 • Į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.
 • Ugdytis rusų kalba, perimti rusų, lietuvių ir lenkų tautų kultūros pagrindus, papročius, tradicijas.
 • Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, JTO Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
 • Gauti visą informaciją apie mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas. 
 • Rinktis mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų modulius, papildomo ugdymo programas, būrelius ir kt.
 • Nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams). 
 • Esant būtinybei, gauti mokymą namuose pagal gydymo įstaigų rekomendacijas.
 • Dalyvauti Mokyklos savivaldoje.
 • Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo. 
 • Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą.
 • Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
 • Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.
 • Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.
 • Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.
 • Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus.
 • Puoselėti rusų kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

Mokinių pareigos:

 • Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų.
 • Derinti savo veiksmus ir norus su kitais mokiniais ir mokyklos bei visuomenės interesais.
 • Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį.
 • Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, padėti ir globoti juos ligos ar kitos negalios atvejais, pagarbiai bendrauti su mokiniais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui.
 • Laikytis asmens higienos reikalavimų.
 • Laikytis mokymo(si) sutarties sąlygų, Vidaus darbo tvarkos, Mokinio elgesio taisyklių.
 • Mokytis formaliojo švietimo įstaigoje, įgyti pakankamai žinių ir patirties, kad teisingai gebėtų pasirinkti tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būti pasiruošusiems savarankiškam gyvenimui.
 • Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės bei visuomenės narius, laikytis visuomenėje pripažintų žmonių bendravimo normų.
 • Dalyvauti mokyklos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, egzaminuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis.
 • Nuolat lankyti mokyklą, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.
 • Tausoti mokyklos turtą, jį tyčia sugadinus atlyginti mokyklai padarytą žalą.
 • Gerbti rusų, lietuvių ir kitas kalbas bei jų kultūras.
Joomla templates by Joomlashine